Over de Nederlandse Oecologische Flora

Het is alweer 15 jaar geleden dat de drie delen van wilde planten werden uitgegeven door de Vereniging tot be­houd van natuurmonumenten.

De illustraties werden toen verzorgd door Rein en Chiel Westra, een indrukwekkende prestatie. Sindsdien is bij hen de gedachte gegroeid een geïllustreerde Flora te ma­ken: geen determineerboek maar een werk waarin ook de bijbehorende insecten en pad­destoelen in gedetailleerde kleurenaquarellen worden op­genomen: dus een oecologische Flora.

Hierin moest dan alle beschikbare kennis over dit onderwerp in één werk worden samengevat. Rein en Chiel Westra namen op zich alle aquarellen te maken en een derde lid van de familie - Taco Westra - ging op zoek naar de karakteristieke standplaatsen om die door middel van kleurenfoto’s vast te leggen. Als schrijver van dit onvoorstelbaar veeleisen­de werk werd E J. Weeda aangetrokken, een botanicus met een jarenlange ervaring op het gebied van de oecologie.

De samenwerking van al deze vakmensen heeft een unieke inspirerende serie doen ont­staan. Het boek dat eind 1985 is verschenen is nog maar het eerste deel van een serie van drie. Het is een feest om in dit boek te bladeren met die hon­derden roerend mooie berken­bare wilde bloemen van Ne­derland.

Toch moeten we het niet laten bij doorkijken maar ons zetten tot lezen. Weeda blijkt behalve een kenner op zijn terrein ook een goede boeiende schrijver. Wist u b.v. dat jonge planten van speen­kruid rijk zijn aan vitamine C en daarom werden gegeten? Op die mededeling volgt ech­ter de waarschuwing dat in de loop van de lente het ge­halte aan giftige stoffen toe­neemt en eten ervan dan is af te raden.

Het ligt voor de hand dat het bijeenbrengen van 500 kleurenaquarellen en 250 kleuren­foto’s die samen met de tekst ruim 300 pagina’s beslaan geen eenvoudige opgave was. Het instituut van Natuurbeschermingseducatie (IVN) sa­men met Vara en Vewin heb­ben de uitgave op zich geno­men. Vewin is de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Neder­land. De waterleidingbedrijven beheren uitgestrekte natuurterreinen in ons land en hebben belang bij het behoud van deze gebieden. Het is de bedoeling dat met telkens een tussenruimte van anderhalf jaar de twee vol­gende delen verschijnen.

 

We moeten de schrijver, en de illustratoren en de uitgevers buitengewoon dankbaar zijn voor het schitterende resul­taat van hun inspanningen. Er straalt een grote liefde uit voor de Nederlandse flora voor zover die nog aanwezig is. Je hart krimpt ineen van angst over wat er nog in de toekomst verloren kan gaan. Laten we beseffen dat we al­lemaal samen verantwoorde­lijk zijn voor het in stand hou­den van de Nederlandse flora!!