ANBI

De Stichting Tuinen Mien Ruys zijn door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.

Fiscale voordelen voor een ANBI
Wat is het voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst? De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoelinstellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

Inkomsten
Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Daarnaast zijn er fiscale faciliteiten voor de Overdrachtsbelasting in verband met schenkingen van onroerende zaken. Fiscale faciliteiten voor ANBI's spreiden zich uit over:

 • Vennootschapsbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Schenkings- en Successierecht 

Uitgaven
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.

Donateurs/Erflaters
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.

De ANBI's dienen te voldoen aan de eisen van de belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten.

Giften aan de Tuinen leiden tot een extra fiscale aftrek van 25% tot een maximaal bedrag van €1.250,- 

Belangrijke ANBI gegevens
Naam:
 Stichting Tuinen Mien Ruys
Fiscaal nummer: 004189437B01
Kamer van Koophandel: 41197283
Post- en bezoekadres: Moerheimstraat 84, 7701CG Dedemsvaart
Internetadres: http://www.tuinenmienruys.nl
Telefoon: (0523) 61 47 74
Email: info@tuinenmienruys.nl

Doelstelling:
Het behouden en voor een breed publiek toegankelijk maken van de Tuinen Mien Ruys en het in lijn met het gedachtegoed van Mien Ruys doen van experimenten met tuinen en de hieruit opgedane kennis over te dragen aan ‘vakgenoten’, om zodoende een bijdrage te leveren aan het vergroten van de interesse in en kennis over tuinarchitectuur, beplanting en tuinonderhoud.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Stichting Tuinen Mien Ruys beoogd de Tuinen dusdanig te ontwikkelen en te profileren dat Tuinen Mien Ruys wordt gezien als één van de belangrijkste te bezichtigen tuinen in Nederland op het gebied van tuinarchitectuur, beplanting en tuinonderhoud bezien door de ogen van zowel actieve geinteresseerden als van vakbranche en opleidingsinstituten. Voor de verblijfstoeristen in de regio en de inwoners in de regio wil Tuinen Mien Ruys een aantrekkelijke bezienswaardigheid zijn die de moeite van het bezoeken waard is.

Bestuursleden
Voorzitter: L. Linde
Secretaris: A. Wiersma
Penningmeester: J. Kooijmans
Bestuurslid: J. Roozenbeek
Bestuurslid: W.F. Boele
Bestuurslid: L. Bakker
Bestuurslid: H.J. Pastink


Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloningen of vergoedingen voor hun bestuurswerk. Het personeel wordt uitbetaald naar een salarisregeling die voldoet aan de wettelijke eisen.

Actuele activiteiten

 • Openstelling van de Tuinen, 6 dagen per week
 • Geven van rondleidingen door de Tuinen in Nederlands, Engels en Frans
 • Organiseren van vakinhoudelijke cursussen
 • Organiseren van themadagen op het gebied van ontwerpen, beplanting en onderhoud
 • Gastvrij ontvangen van bezoekers in het Theehuis
 • Organiseren van exposities betreffende geschiedenis en ontwikkeling van de Tuinen
 • Beschikbaar stellen van de opgedane kennis betreffende 90 jaar Tuinen Mien Ruys via het digitale Kennishuis, website en lezingen
 • Binding met geinteresseerden en tuinliefhebbers via Facebook, Twitter en website
 • Promoten van kunst
 • Experimenteren met nieuwe ontwerpen, beplantingen en materialen
 • Samenwerking door middel van cultuurarrangementen met streekmuseum 'De Kalkovens'
 • Samenwerkingen door middel van cultuurarrangementen met Beeldentuin Witharen
 • Organiseren van activiteiten met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten
 • Educatieve programma's met vakinhoudelijke opleiding van MBO tot Universiteit
 • beleiden van stagiaires
 • Culturele lesprogramma's met basisschoolkinderen in Dedemsvaart en omgeving
 • Opvang van moeilijk te plaatsen werknemers en reintegratie

 

Cijfers 2022 

ANBI publicatie 2022